Privacy and cookie Policy2023-01-26T08:51:49+01:00

Cookies Policy

Polityka plików cookies

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.eveo.pl jest Eveo Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonującego pod adresem www.eveo.pl

2. Informacje w formularzach.

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
   9. Blackberry

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO).

Respektując przepisy prawa i mając na względzie dbałość o Państwa prawo do prywatności przesyłamy informację na temat Państwa danych osobowych znajdujących się w naszej bazie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Eveo Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
– wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy
– działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług.

W zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych możemy powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych współpracującym z nami podmiotom (takim jak: biuro księgowe, firma kurierska, czy dostawca usług informatycznych). Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają również Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO.
W każdym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów reklamowych drogą elektroniczną. W takim przypadku wystarczy wysłać wiadomość z cofnięciem zgody za pomocą formularza kontaktowego: https://eveo.pl/contact/
Chcielibyśmy podkreślić, że dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony Państwa danych osobowych przed ich utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W sprawach danych osobowych można kontaktować się z nami:
– pocztą elektroniczną – za pomoca formularza: https://eveo.pl/contact/
– telefonicznie pod numerem telefonu +48 501 212 270
– pocztą tradycyjną: Eveo Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków

Cookies Policy

1. General Information.

 1. The Operator of the Service www.eveo.pl is Eveo Sp. z o.o., Walerego Sławka 3A st., 30-633 Krakow
 2. The Service gathers information about users and their behaviour in the following ways:
  1. Through information entered in forms voluntarily.
  2. Through cookie files saved in end-devices (so-called “cookies”).
  3. Through collecting web server logs by own hosting provider, operating at the given address – www.eveo.pl

2. Information in forms.

 1.  The Website gathers information voluntarily provided by users.
 2.  The Website can also save information about connection settings (time, IP address)
 3.  The data in the forms is not shared with third parties unless agreed upon with the user.
 4.  The data provided in the form may be a set of potential customers, registered by the Website Operator in the register kept by the Inspector General for Personal Data Protection.
 5.  The data contained in the form is processed to meet the aim of a specific form, for example, to process a service request or contact sales clients.
 6. The data provided in the form can be forwarded to subjects that implement certain technical services – this concerns the provision of information about the owner of a registered domain to subjects that are operators of Internet domains (primarily the Research and Academic Computer Network jbr – NASK), services that support payments or other subjects with which the Website Operator cooperates in this field.

3. Information about cookie files.

 1. The Website uses cookies.
 2. Cookie files (so-called “cookies”) are computer data, mainly text files, that is stored in end-devices of the Website User and is intended for use with the pages of the Web Service. Typically, cookies contain the name of a website from which they come, their storage time on end-devices and a unique number.
 3. The Website Operator places cookies in Website Users’ end-devices and has direct access to them.
 4. Cookies are used for the following purposes:
  1. creating statistics that help to understand how Website Users use web pages, which may lead to improvement of the structure and its content;
  2. maintaining Website Users’ session (after logging in) due to which each user does not have to retype the name and password after browsing the pages;
  3. determining user profile in order to display advertising materials that are matched to this profile, in particular Google Network.
 5. The Website uses mainly two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored in the end-device of the User until logging-out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored in the end-device of the User for a specified time that is determined in cookie parameters or until the User deletes them.
 6. Software for browsing websites (a browser) usually allows storing cookies on users’ end-devices by default. Website Users can change these settings. The web browser allows deleting cookies. It is also possible to block cookies automatically. Details of how to do so can be found in the help section or the browser documentation.
 7. Restrictions on the use of cookies may influence some of the functions available on the Website pages.
 8. Advertisers and partners cooperating with the Website Operator can also use cookies placed on Website Users’ end-devices.
 9. We recommend that you read the privacy protection policies of these companies to be aware  how cookie files are used in statistics: Google Analytics Privacy Policy
 10. Ad networks may use cookies, especially Google, to display ads that are matched to the specific use of the Website. They may keep the information about the user’s navigation paths and time spent on a given page.
 11. In terms of information on user preferences gathered by the Google ad network, each user can view and edit the information in the cookies with the use of the following tool: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Server logs.

 1. Information about some user behaviour is subject to logging-in into the server layer. This data is used only to administer the Website and provide the most efficient use of hosting services.
 2. Browsed resources are identified by URL addresses. Moreover, the following may also be saved:
  1. request time,
  2. reply sending time,
  3. name of the client’s station – the identification is carried out by the HTTP protocol,
  4. information about errors that occurred during implementation of the HTTP transaction,
  5. URL address of the previously visited page (referrer link) – if the Website was entered through a reference link,
  6. information about the user’s browser,
  7. IP address.
 3. The aforementioned data is not associated with individual persons viewing the pages.
 4. The data is used only for server administration purposes.

5. Providing data.

 1. The data can be made available to third parties only within legally allowed limits
 2. The data that enables identifying a given user is made available only upon the user’s consent.
 3. The Operator may be required to provide the information gathered by the Website to authorised bodies based on legitimate demands arising from the demand.

6. Managing cookie files – how to give and withdraw consent in practice?

 1. If the User does not wish to receive cookie files, he may change the browser settings. However, it is worth noting that disabling cookies that are necessary for the processes of authentication, security, maintenance, and user preferences can hinder, and in some cases, prevent the user from viewing web pages.
 2. To manage the cookie settings, choose the web browser/system from the list below and follow the instructions:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
Skip to content

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz.
Read more
Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close