Report problem2019-03-21T09:00:01+02:00

Report problem

Send an form and get professional help quickly and without problems

Typ zgłoszenia
Numer sprzętu
Opis
Partner
Email kontaktowy
Adres do odesłania sprzętu


Uzupełnij wszystkie dane
Wyślij
Zgłoszenie zostało przyjęte.
E-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia został wysłany na podany adres. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt serwis[at]eveo.pl
Wyślij nowe zgłoszenie
Request type
Equipment number
Description
Partner
Contact Email
Adress for sending back the equipment


Fill all data
Send
Request has been send.
An email confirming the receipt of the request has been sent to the address provided. In the absence of messages, please contact us serwis[at]eveo.pl
Submit request again